Обадете ни се
Категории

Поверителност

Политика за поверителност на личните данни на физическите лица

 

Последна промяна: 22.05.2020 година

 

 

Използвайки тази уеб страница, вие се съгласявате с условията за събиране, съхранение и използване на вашите лични данни, съгласно политиката за поверителност, която влиза в сила от датата на публикуването й.

 

При възникнали въпроси може да се свържете с нас на 00359 876085014, e-mail: info@eread.bg или като изпратите съобщение от формата за контакт.

 

Ако не сте съгласни с условията по настоящата политика не използвайте този уебсайт!

 

 

 

Администратор на лични данни

 

„ИРИЙД“ ЕООД, наричан по-долу АДМИНИСТРАТОРА, е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 202905360, със седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к.Дианабад бл.31A, Тел: 00359 876085014; e-mail: info@eread.bg

Контакт на лице по защита на личните данни: В.Гаров, тел. 00359 876085014, email: info@eread.bg

 

Комисия за защита на личните данни

 

Адрес: гр София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2

Данни за контакт: 02/915 35 18; 02/915 35 15; 02/915 35 19; kzld@cpdp.bg, www.cpdp.bg

 

 

Бисквитки

 

EREAD може да използва данни за браузъра, като cookie, cookie Flash или други подобни данни, събрани чрез определени части на САЙТА за предотвратяване на измами и други цели.

 

Когато посетите сайта и използвате нашите продукти, или посетите уебсайт, където EREAD публикува реклами, съдържание или анализи, EREAD може да постави cookie във вашия уеб браузър. Един модул cookie е ниско количество съхранена информация на компютъра, с цел да идентифицира браузърът по време на взаимодействие с уеб сайтове. Модулите cookie могат да бъдат използвани с цел съхраняване на елементи, като идентификатори или потребителски предпочитания. Един уеб сайт може да постави модул cookie за съхраняване в браузъра ако настройките на браузъра позволяват това. Един браузър може да позволи на определен уеб сайт да има достъп до модулите cookie и да откаже такъв достъп на други сайтове.

 

EREAD може да използва модули cookie и за други цели, включително за:

Достъп до информация, когато влизате за да предоставите персонализирано съдържание за да съхраните последната визуализирана страница на един продукт или услуга EREAD;

Оферти и подходящо съдържание спрямо Вашите интереси;

Вътрешен анализ, предоставен от клиента;

Извършване на научни изследвания с цел подобряване на съдържанието, на продуктите и услугите EREAD;

Подкрепа на мерките за сигурност, като например изискването на повторно влизане за един продукт или услуга EREAD, след изтичането на определен период от време

Помагане за идентифициране на някои потенциални измамни дейности;

Можете да конфигурирате браузъра за достъп на всички модули cookie, за отхвърляне на всички модули cookie или да Ви информираме тогава когато е поставен модул cookie. Браузърите се различават помежду си, и поради това Ви молим да се обърнете към менюто „Помощ“на вашия браузър, за да научите начина за промяната на cookie.

В случай, че отхвърляте всички модули cookie, е възможно да нямате достъп до продуктите или услугите на EREAD, които изискват влизане.

 

 

Администраторът прилага разпоредбите за защита на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. във връзка със защитата на личните данни на физическите лица.

Администраторът зачита неприкосновеността на личността на физическото лице и прилага всички мерки за защита на личните данни, противодейства на неправомерно обработване на личните данни като прилага технически и организационни мерки за защитата им, които мерки са изцяло съобразени със съвременните технологии и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.

 


По смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и на настоящата политика за защита на личните данни ще използваме следните термини:

 

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по- специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

Обработване на лични данни: означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Oграничаване на обработването означава маркиране на съхранявани лични данни с цел ограничаване на обработването им в бъдеще.

Профилиране означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение.

Администратор на лични данни е лицето, което взема решение за целите и начина на обработването на личните данни.

Обработващ лични данни — съхранява и обработва данни от името на администратор на лични данни.

Получател означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не.

Tрета страна означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни.

Съгласие на субекта на данните означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени.

Нарушение на сигурността на лични данни означава нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин.

 

Специални категории лични данни: не събираме и не съхраняваме специални категории лични данни, като например: лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице.

 

 

Основните ни принципи за обработване на лични данни на физическите лица:

· обработват се законосъобразно и добросъвестно;

· събират се за конкретни, точно определени и законни цели и не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели; допълнително обработване на личните данни за статистически или научни цели, като администраторът осигурява подходяща защита и гарантира, че данните не се обработват за други цели;

· да бъдат съотносими, свързани с и ненадхвърлящи целите, за които се обработват;

· да бъдат точни и при необходимост да се актуализират;

· да се заличават или коригират, когато се установи, че са неточни или непропорционални по отношение на целите, за които се обработват;

· да се поддържат във вид, който позволява идентифициране на съответните физически лица за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които тези данни се обработват; личните данни, които ще се съхраняват за по-дълъг период за исторически, статистически или научни цели, се поддържат във вид, непозволяващ идентифицирането на физическите лица.

 

 

Какви лични данни събираме:

 

Лични данни, събирани директно от физическите лица, които се свързват с администратора или обработващите лични данни по телефона:

·         При извършване на поръчка от страна на физическото лице, администратора събира: трите имена, адрес и телефон за контакт. Oбработването на тези данни е нужно за извършване на покупки (поръчки) от уебсайта, изпращането на същите чрез куриер или изготвяне на оферта за покупко-продажба на стоки, предлагани на уебсайта.

Лични данни, предоставяни от физическите лица, когато използват контактната форма на уебсайта. Контактната форма на сайта на Администратора се намира на следния адрес: http://shop.eread.bg/index.php?route=information/contact

·         Администраторът събира и обработва името на физическото лице, адреса на електронната поща, както и останалата информация, която лицето предоставя в изпратеното съобщение, като например адрес за доставка. Тези данни се обработват за целите за комуникация с физическото лице.

 

Администраторът има право да се снабдява с информация, съдържаща лични данни от публично достъпни регистри като: Търговски регистър, имотен регистър и други. Тези данни могат да бъдат събирани и обработвани и с цел завеждане на иск за нарушения, извършени срещу Администратора.

 

Събираме лични данни със следните цели:

·         идентифициране на физическите лице (клиенти или бъдещи такива);

·         за контакт с физическото лице чрез e-mail, за да може Администраторът да отговори на постъпило запитване;

·         за действия, предхождащи сключването на договор за покупко-продажба на стоки от уебсайта;

·         извършване на задълженията си по договор за продажба от разстояние;

·         счетоводни цели;

·         статистически цели.

 Не се извършва профилиране на физическите лица.

 

Използваме вашите лични данни и за да подобрим функционалността и ефективността на уебсайта, както и за статистически цели, свързани с начина на ползването му.

 


Съхранение

 

Администраторът съхранява личните данни на лицата, които са направили запитване чрез контактната форма на уебсайта за срок от: 5 години за лица, които са станали клиенти на уебсайта и са направили поръчка и до 1 месец за лица, които не са станали клиенти на администратора.


Предоставянето на лични данни от физическите лица е доброволно, съобразно с услугите и стоките, които се предлагат от Администратора и имат задължителен характер.

 

В случай, че бъде отказано предоставянето на лични данни:

Администраторът няма да бъде в състояние да предостави желаната от физическото лице стока или услуга или информация относно същите;

Администраторът няма да може да получи имейла от потребителя ако последният не попълни необходимата информация във формата за контакт.

 

Защита на личните данни

 

Администраторът предприема всички необходими технически и организационни мерки, за да защити личните данни от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, промяна или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

 

В случай, че желаете да получите подробна информация относно техническите и организационни мерки, моля не се колебайте да се свържете с нас на 00359 876085014 или като направите запитване чрез контактната форма на този уебсайт.

 

 

Администраторът има право да разкрива обработваните лични данни на следните категории лица:

1. на физическите лица, за които се отнасят данните;

2. на куриерски компании, които обработват доставката на продуктите на администратора;

3. на лица, предвидени в нормативен акт, като държавни органи (НАП, МВР, Агенция по вписванията и др.);

4. на лица, обработващи лични данни, които предоставят услуги в полза на дейността на Администратора, като счетоводител и др., които са обвързани със задължение за конфиденциалност, съгласно действащите нормативни актове.

Администраторът не предава предоставени от физическото лице лични данни на трети страни, извън посочените по-горе случаи.

 

Права на физическите лица:

 

Всяко физическо лице има право на информираност относно обработването на личните му данни от администратора;

· Достъп до собствените му лични данни;

· Коригиране – когато данните са неточни;

· Изтриване на личните данни - право „да бъдеш забравен“;

· Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни, когато то надхвърля целите за обработване, съгласно настоящата политика;

· Преносимост на личните данни между отделните администратори;

· Възражение спрямо обработването на негови лични данни;

· Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.

 

Правата си лицата могат да упражнят като подадат писмено заявление (лично или чрез изрично упълномощено лице чрез нотариално заверено пълномощно) до администратора на лични данни. Заявлението може да бъде подадено и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис на посочените по-горе контакти.

 

В срок от 1 месец Администраторът предоставя на физическото лице, заявило желание за достъп до личните си данни наличната информация за него (за всяко извършено коригиране, изтриване или ограничаване на обработване на всеки получател, на когото личните данни са били разкрити, освен ако това е невъзможно или изисква прекалено големи усилия).

Физическите лица упражняват правото си на възражение чрез подаването на писмено искане до Администратора по имейл на адреса, посочен в идентификацията на Администратора по-горе в настоящата политика за поверителност.

 

Уебсайтът съдържа бутони, които се свързват с услуги на други компании като бутони

 Facebook“, Twitter”, Instagram”, а също и връзки към профил на Доставчика в социалната медия “Facebook” и други партньори.

Всички сайтове на такива компании, които могат да бъдат достъпни чрез този уеб сайт са независими и Администраторът не поема отговорност за възникнали вреди и загуби в резултат на използването на тези сайтове.

Физическите лица използват тези сайтове на собствена отговорност и е препоръчително да се запознаят със съответната Политика за поверителност на конкретния уебсайт, с цел получаване на повече информация.